top of page

TERMS & CONDITIONS

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met www.stickysis.com, hierna genoemd als the Sticky Sis club. Lees deze dan ook zorgvuldig, zodat u weet wat u mag verwachten. U kunt deze voorwaarden onderaan deze pagina downloaden en/of afdrukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. De voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27 november 2018.

For the English, German, French or Chinese translation,

copy-paste in Google Translate. ;)

De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden.

-

 

Artikel 1. Definities

 

1.01 The Sticky Sis club, Rilla go Rilla B.V., Rouaanstraat 8 9723 CD Groningen, Nederland, KvK-nummer: 02070769.

 

1.02 Klant: natuurlijke persoon die bij The Sticky Sis club een bestelling heeft geplaatst. 

 

1.03 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen The Sticky Sis club en de klant, inclusief de algemene voorwaarden indien van toepassing.

 

1.04 Website: www.stickysis.com en alle bijbehorende subdomeinen.

 

-

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.01 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van The Sticky Sis club, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

2.02 Indien de klant voorwaarden hanteert die afwijken van de algemene voorwaarden, zijn deze voor The Sticky Sis club niet bindend.

 

-

 

Artikel 3. Prijzen

 

3.01 Alle prijzen en informatie op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

3.02 Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens het bestelproces op de website duidelijk aan de klant medegedeeld.

 

3.03 De hoogte van de verzendkosten vindt u terug onder de kop 'shipping' op www.stickysis.com

 

-

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 

4.01 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van The Sticky Sis club en het voldoen aan de daarbij door The Sticky Sis club gestelde voorwaarden.

 

4.02 Indien de klant het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Sticky Sis club langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

 

-

 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering

 

5.01 Uw bestelling wordt verwerkt zodra uw betaling door The Sticky Sis club is ontvangen. Vervolgens stuurt The Sticky Sis club de producten zo spoedig mogelijk naar u toe.

 

5.02 Betaling achteraf is enkel mogelijk indien deze betaalmethode tijdens het bestelproces wordt aangeboden.

 

5.03 Indien het niet mogelijk is om producten binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren, stelt The Sticky Sis club de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

 

5.04 Indien er geen levertermijn is afgesproken, zal The Sticky Sis club de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien The Sticky Sis club niet binnen deze termijn levert, verkrijgt de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

5.05 The Sticky Sis club raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: 'Artikel 14. Gebreken'.

 

5.06 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

 

-

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

 

6.01 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. The Sticky Sis club mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

6.02 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

(a) als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. The Sticky Sis club mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren;

(b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

(c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

6.03 De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

6.04 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

6.05 Indien The Sticky Sis club de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 

6.06 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

 

-

 

Artikel 7. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 

7.01 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

7.02 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

7.03 De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als The Sticky Sis club hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

-

 

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 

8.01 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van een telefonisch contact met +31 (0)50-2053368 of op andere ondubbelzinnige wijze aan The Sticky Sis club. Het modelformulier voor herroeping is hier te downloaden.

 

8.02 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 

8.03 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door The Sticky Sis club verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

8.04 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

8.05 De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

8.06 De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 

(a) hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

(b) hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;

(c) de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.

 

8.07 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

-

 

Artikel 9. Verplichtingen van the Sticky Sis club bij herroeping

 

9.01 Als The Sticky Sis club de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

9.02 The Sticky Sis club vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Sticky Lemon in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. The Sticky Sis club mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

9.03 The Sticky Sis club gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 

9.04 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft The Sticky Sis club de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

-

 

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

 

10.01 The Sticky Sis club kan producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als The Sticky Sis club dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

-

 

Artikel 11. Betaling

 

11.01 Iedere aankoop dient vooraf te worden voldaan. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door de klant verrichte betaling.

 

-

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.01 In geval van overmacht is The Sticky Sis club niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

 

-

 

Artikel 13. Garantie

 

13.01 The Sticky Sis club staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.

 

13.02 De garantie die The Sticky Sis club verstrekt, is beperkt tot de garantie die de fabrikant van de producten verstrekt.

 

13.03 Een door The Sticky Sis club, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst heeft.

 

-

 

Artikel 14. Gebreken

 

14.01 De klant dient The Sticky Sis club binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. The Sticky Sis club zal binnen 30 dagen reageren.

 

14.02 Indien The Sticky Sis club deze klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

 

14.03 De klant mag het product niet zelf trachten te repareren.

 

-

 

Artikel 15. Klachten

 

15.01 Indien u als klant een klacht heeft over de afhandeling van uw bestelling of over de dienstverlening, dan kunt contact opnemen met: The Sticky Sis club, Rilla go Rilla B.V., Rouaanstraat 8 9723CD Groningen. Bij uw klacht dient u de volgende gegevens te verstrekken: bestelnummer, naam, adres, inhoud van de klacht.

 

15.02 Binnen 14 dagen ontvangt u een antwoord op uw klacht.

 

15.03 Mocht u vinden dat uw klacht niet of onvoldoende is behandeld, dan kunt u uw klacht aanmelden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform kunt u hier vinden.

 

-

 

Artikel 16. Persoonsgegevens

 

16.01 The Sticky Sis club verwerkt de persoonsgegevens van de klant overeenkomstig met de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

 

-

 

Artikel 17. Slotbepalingen

 

17.01 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Klantenrichtlijn.

 

17.02 Voor zover door de algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.

 

17.03 Indien een bepaling in de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan.

 

17.04 Onder 'schriftelijk' valt in deze voorwaarden ook 'e-mail'. In dat geval geldt de door Sticky Lemon ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij de klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

 

-

 

Artikel 18. Contactgegevens

 

18.01 Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

 

info@stickysis.com

 

Rilla go Rilla B.V.

o.v.v. The Sticky Sis club

Rouaanstraat 8

9723 CD Groningen

Nederland

-

Download de algemene voorwaarden en het modelformulier

voor herroeping van the Sticky Sis club hieronder.

bottom of page